CE-märkning

Allmänt
Maskindirektivet (89/392/EEC) gäller sedan 95.01.01,
EMC direktivet (89/336/EEC) gäller sedan 96.01.01 och Lågspänningsdirektivet (73/23/EEC) gäller sedan 97.01.01.
Direktiven är framtagna för att få EU-anpassade regler för personsäkerhet kring maskiner, EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) och LVD (lågspänningsdirektivet d.v.s. säkerhetskrav för elmateriel).

EMC-direktivet gäller för alla produkter vilka betraktas som apparater. Med apparat menas alla elektriska och elektroniska utrustningar och system samt “komplexa komponenter“. Komplexa komponenter är sådana som har en egen funktion för en slutanvändre. Den som tillverkar, importerar, säljer eller hyr ut en elektrisk eller elektronisk apparat eller komplex komponent ska ansvara för att:
• De elektromagnetiska störningar som en apparat alstrar, inte översti ger en nivå som påverkar andra apparaters funktion.
• En apparat har en sådan inbyggd tålighet mot elektromagnetisk störning att den fungerar som avsett i sin miljö.
För att en apparat ska klara skyddskraven ovan krävs oftast att den tillverkas enligt en gemensam (harmoniserad) EU/EESstandard. Sådana standarder kan vara produktfamilj-miljsstandarder eller miljöstandarder.

Lågspänningsdirektivet som i Sverige överförts till den EU-anpassade kontrollordningen ELSÄK-FS 1994:9, omfattar i stort sett all elektrisk och elektronisk materiel mellan 50 – 1000 V växelspänning, och 75 – 1500V likspänning. Elmateriel ska uppfylla de vedertagna säkerhetskrav som gäller inom EU/EES. Detta innebär att produkter ska vara utformade, och säkerhetsprovade, så att människor, husdjur och egendom hålls skyddad. Den som tillverkar, importerar, säljer eller hyr ut en elektrisk eller elektronisk produkt, ansvarar för att den uppfyller vad som kallas “ god säkerhetsteknisk praxis inom EU/EES“ . Detta antas uppfyllas om produkten är tillverkad och provad enligt en harmoniserad standard ( gemensam EU-standard).

Enligt maskindirektivet får produkter för personsäkerhet runt en farlig maskin inte ha någon CE-märkning som visar att den uppfyller gällande maskindirektiv. Orsaken är att en skyddsanordning t.ex. en ljusridå är lätt att identifiera på en maskin, och risken finns att ett tydligt CE-märke på produkten kan kopplas till att gälla hela maskinen. CE-märkning, i förekommande fall, mot LVD/EMC-direktivet kan göras om märkningen placeras så att en sådan förväxling ej kan ske.
På tillverkardeklarationen, specificeras vilka direktiv och standarder som är relevanta för produkten.

CE-märkningen innebär en bekräftelse på att samtliga för en produkt, applicerbara direktiv är uppfyllda, (EMC, maskin- och lågspännings-direktivet om så krävs), och att samtliga krav på säkerhet , skyddskrav vid EMC, tillverkardeklaration, tekniska underlag, tillverkningskontroll etc. verkligen har uppfyllts. CE-märkningen utförs av tillverkaren och görs på produkten, förpackningen och/eller i bifogad dokumentation.

Vad gäller OEM:s produkter?

OEM MOTOR:s katalog anger på datablad vilka direktiv och standarder som respektive produkt eller produktfamilj är tillverkad efter, och vad CE-märkningen avser. OEM MOTOR:s huvudkontor i Tranås har möjlighet att tillhandahålla en kopia på Tillverkardeklaration (Försäkran om överensstämmelse). Vi kan på begäran också tillhandahålla teknisk dokumentation, som styrker uppgifterna i tillverkardeklarationen.

Produkter som är en apparat eller komplex komponent och/eller är avsedda för spänningar som specificeras i LVD-direktivet är CE-märkta. Märkningen finns på produkten, förpackningen och/eller i bifogad dokumentation.

Produkter som definieras som komponenter och inte faller under EMC-direktivet och används för spänningar, under de specificerade i LVD-direktivet, levereras utan CE-märke. De är avsedda för sammansättning, och levereras med förutsättningen att de monteras i maskin, apparat eller system och att tillverkaren av detta tar ansvar för att slutprodukten möter kraven hos aktuella direktiv.

Olika praktikfall

Maskinbyggare
Maskiner, apparater och system kommer generellt att behöva uppfylla kraven i LVD och EMC-föreskrifterna och därmed CE-märkas. Ingående komponenter behöver dock inte vara CE-märkta. Tillverkaren måste alltid göra de tester som är relevanta för produkten. Det är naturligtvis en klar fördel att använda komponenter som klarar tekniska kraven, i sina konstruktioner, då det är enklare att verifiera dessa maskiner / apparater.

Installatörer
En installation behöver inte CE-märkas om de ingående apparaterna och delsystemen är CE-märkta och installareras enligt tillverkarens rekommendation.

Skåpbyggare
Skåpbyggare betraktas oftast (vid serieproduktion av skåp) som apparatbyggare. Apparatskåp förekommer ju ofta i många olika varianter, och det vore orimligt att verifiera alla typerna. Man får då konfigurera en “värstingvariant“ som man provar fullt ut för att verifiera EMC-kraven. Vid enstaka fall kan ett skåp betraktas som installation (vid fåtal, unika skåp). Då krävs att skåpet innehåller CE-märkta apparater och man har tagit hänsyn till placering av ingående komponenter, kabeldragning, filtrering mm, samt att de installeras enligt tillverkarens rekommendation.
Kontaktuppgifter

Växeln: 075-242 44 00
E-mail: info@motor.oem.se

Klicka här för kontaktformulär