THK Hållbarhetsarbete
Publicerat: 2022-11-21

THKs hållbarhetsarbete 2022

THK är en av våra största leverantörer när det kommer till skenstyrningar och linjära produkter. THK arbetar utifrån övertygelsen att verksamheten i sig är företagets sociala ansvar och de strävar efter goda relationer med samtliga intressenter. I den här artikeln lyfter vi fram några delar ur THK's omfattande hållbarhetsrapport för 2022.

THK utöver CSV, vilket är en förkortning för "Creating Shared Value" (skapa gemensamt värde), som är en strategi som nyttjar ett företags styrkor för att lösa sociala utmaningar och skapa hållbar företagstillväxt.

Motion Academy

globala målen för hållbar utveckling

Målen för hållbar utveckling är en internationell agenda med 17 mål och 169 delmål som rör miljö och utveckling. Dessa mål ska ha uppnåtts 2030. Målen är gemensamma för alla nationella och lokala myndigheter, icke-statliga organisationer och ideella organisationer, liksom för företag och individer i syfte att underlätta hållbara försörjningsmöjligheter och samhällen med mottot att inte lämna någon efter sig.
Globala målen för hållbar utvecklilng

THK's Insatser för att främja målen för hållbar utveckling

huvudfrågor

mål för  hållbar utveckling

thk's tillvägagångsätt

thk's aktiviteter

KPI:er

Upprätta en BCP (business continuity plan, plan för verksamhetskontinuitet) för infektionssjukdomar.
Hållbarhetsmål 3
THK arbetar för att garantera säkerheten för sina anställda och deras familjer och skapar kontinuitet i verksamheten.
Under svåra tider vidtar THK ett antal åtgärder baserat på en handbok för nödsituationer för att snabbt inrätta en arbetsgrupp och låta ansvariga för respektive region samla in och dela information.
Företagsaktiviteter för att uppfylla sitt ansvar att leverera produkter som ett samhällsviktigt företag.
Hållbarhetsmål 7
THK använder den rullande teknik som tagits fram genom LM Guide för att utveckla nya produkter för förnybar energi.

Utvecklade och släppte Model WLS Low-Torque Shaft Unit, som ger tillräcklig styrka och hållbarhet, garanterar en hög säkerhetsnivå och överensstämmer med den internationella standarden 61400-2 för vindkraftverk och den japanska standarden JSWTA 0001.
Utöka befintliga tillämpningar för vindkraftverksteknik och vattenkraftproduktion.
Utveckling av kärnteknik och nästa generations produkter.
Hållbarhetsmål 9
THK levererar produkter som bidrar till att minska jordbävningsskador genom att skydda hem och annan egendom samt historiska byggnader och andra delar av kulturarvet.
THK odlar sin kärnteknik med fokus på LM Guide, kulskruv och annan lagerteknik som ger energibesparingar inom tillverkningsindustrin och de utvecklar nya produkter och förbättringar utöver sitt IoT-system, som visualiserar maskinens komponentstatus.
Fortsätta släppa nya produkter till globala marknader och uppdatera befintliga produkter.
Hållbarhetsmål 11
THK levererar högkvalitativa produkter med högt mervärde som möter sina kunders behov.


THK har utvecklat och lanserat seismiska isoleringssystem baserat på LM Guide, inklusive den linjära återcirkulerande Guide CLB för byggnader, Seismic Isolation Module Model TGS och Seismic Isolation Table Model TSD för utrustning samt system som är baserade på kulskruven, inklusive Viscous Damping System RDT och Internal Rotary Damping Tube iRDT.
Utveckla produkter som passar behoven på tidigare outnyttjade marknader och bredda försäljningen av seismiska isoleringssystem.
Skapa en trivsam arbetsmiljö.
Hållbarhetsmål 8

THK förbjuder diskriminering, barn- och tvångsarbete samt andra kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Dessutom upprätthåller de en arbetsmiljö som är lätt för personer med funktionsnedsättning att arbeta i och främjar mångfald vid anställning.

THK har infört flera system för att skapa en mer tillmötesgående arbetsplats, inklusive ett återanställningsprogram som introducerades 2019 (som ger återanställningsmöjligheter till tidigare anställda som vill återvända efter att ha varit tvungna att lämna på grund av olika skäl.
Uppnå ett förhållande där kvinnor utgör 20 % eller mer av de nyanställda på sälj-, administrations- och teknikavdelningarna samt påskynda befordran av kvinnor till ledande ställningar.
Stärka relationerna med intressenter.
Hållbarhetsmål 8
THK tillhandahåller forum för att lära andra om hur roligt och meningsfullt det är att arbeta inom tillverkning.
Lanserat THK Education Outreach Program och tagit fram läromedel för att ge elever möjligheter att utveckla kognitiv förmåga, beslutsfattande och presentationsförmåga genom tillverkning.
Utveckla nytt utbildningsmaterial och fortsätta besöka mellanstadieskolor i sex lokala områden runt våra japanska produktionsanläggningar.
Minska miljöpåverkan.
Hållbarhetsmål 12
THK minskar energianvändningen i sin affärsverksamhet och främjar kontinuerligt en minskning av energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser.
THK har installerat högeffektiv utrustning, uppgraderat luftkonditioneringsenheterna, bytt till LED-belysning och infört nya energisystem.
Minska energiförbrukningen med 1 % från där den låg vid ett referensår som anges av THK och respektive koncernföretag.
Hållbarhetsmål 13
Förutom att följa miljölagarna tillämpar THK egna standarder som ses över regelbundet för att förbättra effektiviteten och ändamålsenligheten i sin miljöstyrning.
THK köper komponenter i enlighet med riktlinjer för miljöanpassad upphandling, minskar sin användning av PRTR-ämnen och främjar alternativ när de följer bestämmelser som rör hantering av kemiska ämnen.
Följa RoHS-direktivet och andra bestämmelser samt minska användningen av PRTR-ämnen med 3 % varje år från ett basår som anges av THK och respektive koncernföretag.

stärka leveranskedjan

För att uppnå ett hållbart samhälle fortsätter THK att stärka sin leveranskedja och generera värde genom sin affärsverksamhet.

policies & tankesätt

 • Utveckla produkter baserade på kärnteknik.
 • Utveckla produkter som syftar till att lösa kundernas behov och problem.
 • Främja grön, global upphandling på de optimala platserna.
 • Öka arbetshastigheten och öka effektiviteten med AI.
 • Etablera en struktur med leverantörerna för att öka produktionen och främja förbättringsåtgärder.
 • Öka produktiviteten och förbättra kundnöjdheten genom leverans i tid.
 • Använda transportmetoder som minskar CO2-utsläppen.
 • Ta hänsyn till lasteffektivitet och produktivitet inom logistik.
 • Minska CO2-utsläppen från år till år.
 • Inträde på nya marknader.
 • Stärka offertbaserad försäljning.
 • Stärka det globala samarbetet.

thk's styrkor

 • Utveckla produkter som möter marknadens behov.
 • Odla nya marknader med kärnteknik.
 • Brett produktsortiment.
 • Tjänster såsom tekniska beräkningar baserade på användningsvillkor.
 • Globalt upphandlingsnätverk.
 • Bygga ett produktionsramverk med affärspartner.
 • Fördela risker genom inköp från flera leverantörer.
 • Uppnå hög hållbarhet och lång livslängd med egenutvecklade material.
 • Etablera en produktionsstruktur inom inhemska och internationella efterfrågeområden.
 • Etablera alternativa produktionsstrukturer, inklusive utländska fabriker, i händelse av en större katastrof.
 • Etablera transporter som återspeglar leverantörsfeedback.
 • Inga leveransfel.
 • Säkra transportkanaler under en katastrof.
 • Starkt varumärke som den bästa tillverkaren av produkter för linjär rörelse.
 • Försäljningsnätverk som täcker Japan och andra länder.
Utveckling design thk
Förvärv inköp thk
produktion thk
distribution thk
försäljning thk

aktiviteter som syftar till att främja esg*

 • Aktivt främja övergången från glidande till rullande drifter.
 • Utveckla produkter för att ersätta hydraulik med eldrift.
 • Utveckla produkter som kräver mindre underhåll.
 • Utveckla produkter som klarar höga hastigheter och snabba takttider.
 • Utveckla produkter relaterade till förnybar energi.
 • Förebyggande ersättning av material baserat på information om respektive lands förbjudna ämnen.
 • Undersöka efterlevnad av nationella och internationella regler.
 • Samarbeta med alla inköpsrelaterade avdelningar angående lagkrav.
 • Aktiviteter för att minska CO2-utsläpp.
 • Hålla regelbundna energibesparingsmöten för att förbättra miljömedvetenheten bland de anställda.
 • Överensstämmelse med ISO 14001/45001 och bekräftelse av miljöåtgärder.
 • Minska CO2 genom att använda återanvändbara förpackningar.
 • Främja gemensamma leveranser.
 • Föreslå elektriska och arbetsbesparande produkter.
 • Genomföra försäljningsaktiviteter på distans, som onlinebesök.

framtida utmaningar

 • Utveckla produkter för att uppnå koldioxidneutralitet.
 • Förfining av kärnteknik (lång livslängd, höghastighetsprestanda etc.)
 • Identifiera nya leverantörer och bygga ett robust system för samarbete med befintliga leverantörer
 • Effektivt använda förnybara material för att minska avfallet.
 • Främja DX-aktiviteter och samarbeta med andra THK-avdelningar.
 • Arbeta ännu mer för att minska CO2-utsläppen.
 • Främja energibesparande verksamhet.
 • Främja DX-aktiviteter.
 • Välja optimala transportmetoder genom DX-aktiviteter.
 • Minska arbetskraftsbehovet genom att använda AI.
 • Gå in på nya marknader som medicin och elfordon.
 • Utveckla nya verksamhetsgrenar som seismisk isolering och robotar.
*ESG står för ”environmental, social and governance”, det vill säga miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. 

stärka positiv inverkan

Hållbarhetsmål 9
Hållbarhetsmål 13
Hållbarhetsmål 13
Hållbarhetsmål 12
Hållbarhetsmål 13
Hållbarhetsmål 12
Hållbarhetsmål 13
Hållbarhetsmål 8
Hållbarhetsmål 9
Hållbarhetsmål 13
 • Utveckla produkter med låg miljöpåverkan.
 • Utveckla produkter som möter rådande behov.
 • Miljöanpassad upphandling.
 • Minska CO2-utsläppen från år till år.
 • Stärka hälsa och säkerhet.
 • Minska plastanvändningen.
 • Minska CO2-utsläppen från år till år.
 • Minska användningen av förpackningar.
 • Utveckla produkter med låg miljöpåverkan.
 • Utveckla arbetsbesparande produkter för ett samhälle med en åldrande befolkning och sjunkande födelsetal.
 • Utveckla produkter för att mildra katastrofer.

minimera negativ påverkan

Hållbarhetsmål 13
Hållbarhetsmål 5
Hållbarhetsmål 10
Hållbarhetsmål 12
Hållbarhetsmål 13
Hållbarhetsmål 13
Hållbarhetsmål 12
 • Minska mängden papper som används.
 • Ta itu med frågor om mänskliga rättigheter.
 • Minska CO2-utsläpp, avfall och arbetsplatsolyckor.
 • Minska CO2-utsläppen från år till år.
 • Eliminera trafikolyckor.

framtidA UTVECKLING

Alla THK-medarbetare arbetar tillsammans för att skapa ett hållbart samhälle.

Förstärkning av styrningsstrukturen

Stärka sin styrningsstruktur, som är bolagets ramverk, ytterligare.

Förstå marknadens och kundernas behov

Hålla sig informerade om vilka typer av produkter som efterfrågas av marknaden och kunderna och utvecklar nya produkter som är anpassade efter marknadens behov.

Stärka enskilda medarbetares medbestämmande

Stärka allas förmågor och utvecklar talanger som kan ge kunderna mervärde.

Sänka CO2-utsläppen

Kontinuerligt genomföra de åtgärder som krävs för att uppnå löftet om koldioxidneutralitet och bidra till att förhindra global uppvärmning.

Förändra affärsmetoderna

Utnyttja ny teknik som AI och robotar för att revolutionera affärsmetoder och strukturer och utöka affärsområden.

Omvandling till ett tillverkande och innovativt tjänsteföretag

Verksamheten inkluderar allt från före till efter en försäljning och THK utökar kontakter med kunderna.

Skapa ett välmående samhälle genom CSV

THK arbetar nära samhället genom affärsverksamheten ökar deras företagsvärde genom att bidra till samhället med produkter och tjänster.
Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

phone 075 - 242 44 00

Skicka e-post Skicka e-post