Hållbar utveckling

OEM Motor strävar efter hållbar utveckling. Fokus i vårt hållbarhetsarbete är att skapa en ekonomisk stabilitet med en lönsam tillväxt, minska negativ miljöpåverkan, vara en jämställd, inkluderande och attraktiv arbetsgivare. Genom hög kunskap vill vi påverka våra kunders och leverantörers val av komponenter utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

OEM Motor är certifierade enligt ISO 14001 och sedan 2018 kvantifierar vi vårt klimatavtryck i CO2-ekvivalenter där det är möjligt. Sedan 2020 rapporterar vi enligt GHG-protokollet. Utifrån denna information tar vi avstamp, sätter mål och skapar åtgärder för att minimera vår miljöpåverkan.

hållbarhetsarbete i oem-koncernen

I slutet av 2020 beslutade ledningsgruppen på moderbolaget att genomföra utvecklingsprogram inom hållbarhet för att tydligare definiera och målformulera hållbarhetsarbetet inom koncernen. En hållbarhetsgruppering tillsattes med representanter från de största bolagen och marknaderna för att skapa en bred delaktighet.

Det första steget i arbetet var att vi på koncernnivå genomförde en intresse- och väsentlighetsanalys för att skapa möjlighet att ta fram nya övergripande hållbarhetsmål. Målen kopplas till Agenda 2030 och några av dess 17 mål. OEM Motor har utefter detta tagit fram egna mål och aktivitetsplaner som kopplar till dessa övergripande mål.

hållbarhetsrapport för 2023

vad är intressant för oss?

En viktig del i hållbarhetsarbetet är dialogen med koncernens intressenter som består av kunder, leverantörer, medarbetare och ägare. För att ta reda på vad som är viktigt för dessa skickades det ut en undersökning i form av en enkät som berörde olika hållbarhetsfrågor med grund i de 17 globala målen från Agenda 2030. Svaren från intressentdialogen sammanställdes för att skapa en tydlig bild av vilka av de Globala Målen respektive grupp tycker att OEM skall prioritera.

väsentlighetsanalys

Resultatet från intressentanalysen sammanvägt med vad som är väsentligt och möjligt att påverka för OEM-koncernen ligger till grund för hållbarhetsgruppens förslag på vilka som är OEM:s mest väsentliga hållbarhetsfrågor. Genom väsentlighetsanalysen får vi fyra prioriterade områden som täcker in alla tre aspekterna av hållbarhet;
  • Miljömässigt ansvarstagande
  • Socialt ansvarstagande
  • Ekonomiskt och etiskt ansvarstagande
vasentlighetsanalys globala mal

 

 

intresseanalys globala malen

DET HÄR BETYDER DE GLOBALA MÅLEN FÖR OEM MOTOR

 

Hållbar ekonomisk tillväxt och anständiga arbetsvillkor

Vi värnar om och säkerställer att medarbetare trivs på sin arbetsplats. Både hos oss på OEM Motor och hos våra leverantörer. Detta är en grund för hållbar ekonomisk tillväxt.

Årligen genomförs flera aktiviteter på medarbetarområdet på ett professionellt och strukturerat sätt. Vi gör regelbundna utvärderingar på våra leverantörer för att säkerställa att vår uppförandekod efterföljs.

OEM’s uppförandekod, ”Code of Conduct”, ställer krav på att leverantörerna kan bekräfta att de agerar inom ramen för de lagar som finns i respektive land. De ska motverka korruption och leva upp till intentionerna i uppförandekoden, exempelvis genom att erbjuda sina anställda en säker och sund arbetsmiljö och att barnarbete inte förekommer.

 

MINSKAD KLIMATPÅVERKAN GENOM ATT REDUCERA KOLDIOXIDUTSLÄPP

Att bekämpa klimatförändringarna är en stor utmaning. Vår största påverkan är kopplad till personal och transporter av gods, men även till användningen av våra lokaler. Vi arbetar aktivt med att utöka antalet samleveranser och identifera klimatkompenserade frakter.

Sedan 2021 har alla våra lokaler 100 % förnyelsebar energi.

 

JÄMSTÄLLD, INKLUDERANDE OCH ATTRAKTIV ARBETSPLATS FÖR ALLA

Det är viktigt att våra medarbetare är motiverade och trivs på sin arbetsplats. Inom både bolaget och koncernen erbjuds det ofta karriärmöjligheter. Många av våra ledare rekryteras internt och alla i ledande befattning på OEM Motor genomför en jämställdhetsutbildning. Vi har tydliga policies för jämställdhet och sexuella trakasserier som följs upp regelbundet genom medarbetarundersökningar. Genom OEM Motors traineeprogram erbjuder vi löpande unga talanger en väg in i arbetslivet. 
HÖG PRODUKT-OCH APPLIKATIONSKUNSKAP UTIFRÅN ETT HÅLLBARHETSPERSPEKTIV

Med hög produkt- och applikationskunskap hos våra medarbetare strävar vi efter att erbjuda våra kunder produktlösningar med mindre påverkan på miljön. I vår marknadskommunikation lyfter vi fram hållbara alternativ till traditionella komponenter och material. Därför ställer vi krav på att våra leverantörer ska hålla oss informerade om betydande miljöaspekter på produkter i deras sortiment.

POLICIES KRING MILJÖ, KVALITET & INTEGRITET

Läs även våra policies som vi står bakom och arbetar efter. 
Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

phone 075 - 242 44 00

Skicka e-post Skicka e-post